Projekt UE - Dom Seniora Kolumna Łódź, Dom seniora w Łodzi
15135
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15135,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Dom Pomocy Społecznej ‚Dom Seniora Kolumna’ jest beneficjentem grantu na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach przyznanej subwencji ośrodek został wyposażony w niezbędne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród Mieszkańców oraz Personelu.

Kwota przyznanego grantu wynosi:

-45 997,70 złotych na stworzenie czterech miejsc w izolatoriach,

-9 941,31 złotych na zakup środków ochrony bezpośredniej

Dom Pomocy Społecznej ‚Dom Seniora Kolumna’ jest beneficjentem grantu na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach przyznanej subwencji ośrodek został wyposażony w niezbędne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród Mieszkańców oraz Personelu oraz zwiększające komfort życia codziennego Pensjonariuszy.
Kwota przyznanego grantu wynosi 75 439,74 złotych, z czego:
-23 445,23 złotych na zakup środków ochrony indywidualnej,
-51 994,51 złotych na zakup sprzętu oraz wyposażenia

Firma Bogdan Grzegorz Waśniewski Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania realizuje projekt pt. „Budowa domu pomocy społecznej – DOM SENIORA KOLUMNA””, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem bezpośrednim projektu jest budowa infrastruktury społecznej w postaci Domu Seniora w Kolumnie w powiecie łaskim w województwie łódzkim.
Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne. Rosnące zapotrzebowanie w/w na usługi, jak również postępujący proces starzenia się społeczeństwa wskazuje na bezwzględną konieczność rozwoju usług opiekuńczych/terapeutycznych, jak również w zakresie objęcia opieką zdrowotną przede wszystkim z zakresu świadczeń w ramach opieki długoterminowej oraz geriatrii. Głównym zadaniem powstałej w ramach projektu infrastruktury oraz współpracujących z nią jednostek diagnostycznych, jak i podmiotu partnerskiego, będzie udzielanie świadczeń w ww. zakresie.
Przedmiotem projektu jest budowa Domu Seniora w miejscowości Kolumna w powiecie łaskim w województwie łódzkim wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.07.03.00-10-0001/16-00

Wartość całkowita projektu: 7 863 252,92 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 6 076 723,10 PLN

Wartość dofinansowania: 3 281 430,47 PLN